اسکلرودرمی(scleroderma)

اسکلرودرمی(scleroderma)-بیماری خودایمنی مزمن پوست

اسکلرودرمی(scleroderma) چیست؟ اسکلرودرمی(scleroderma) یک بیماری خودایمن مزمن ، اگرچه نادر است که در آن بافت طبیعی با بافت فیبری متراکم و ضخیم جایگزین می شود. به طور معمول ، سیس...
انسفالیت(Encephalitis)-عفونت ویروسی بافت مغز

انسفالیت(Encephalitis) -عفونت ویروسی بافت مغز

انسفالیت(Encephalitis) چیست؟ انسفالیت(Encephalitis) التهاب بافت مغز است. شایعترین علت آن عفونتهای ویروسی است.  در موارد نادر می تواند توسط باکتری ها یا حتی قارچ ها ایجاد شود. ور...
میلیت عرضی-التهاب نخاعی

میلیت عرضی نخاع-التهاب نخاع و سیستم اعصاب مرکزی

میلیت عرضی چیست؟ میلیت عرضی (Transverse Myelitis) نوعی التهاب نخاعی است ، بخشی از سیستم عصبی مرکزی که تکانه هایی را از مغز به اعصاب بدن می فرستد.  نخاع همچنین اطلاعات حسی را ب...