بهناز چقاجردی

بازی درمانگر و روانشناسی بالینی کلینیک توان افزا

(فارغ التحصیل دانشگاه علوم پزشکی اصفهان)