*علیرضا آغاز*

گفتار درمانگر کلینیک توان افزا -کارشناس ارشد گفتاردرمانی دانشگاه اصفهان-ارائه و نگارش مقالات متعدد علمی در مجلات داخلی و بین المللی -ثبت اختراع با عنوان”سوپاپ گفتا...

*راضیه خامی*

گفتار درمانگر کلینیک توان افزا کارشناسی گفتاردرمانی دانشگاه علوم پزشکی اراک سابقه فعالیت در اموزش و پرورش استثنایی (مرکز معلولان جسمی حرکتی دکتر نفیسی) ، مرکز بهز...