بهناز چقاجردی

بهناز چقاجردی بازی درمانگر و روانشناسی بالینی کلینیک توان افزا (فارغ التحصیل دانشگاه علوم پزشکی اصفهان)

امین نصر

__ کاردرمانگر ، سوپروایزر __

زهرا خلیلی

زهرا خلیلی کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی و درمانگر اوتیسم و اصلاح تخصصی A.B.A (فارغ التحصیل دانشگاه اصفهان)