کودکان بیش فعال

کودکان بیش فعال و درمان این کودکان

علت و مشکلات بیش فعالی بیش فعالی حدودا قبل از۷ یا ۸ سالگی شروع می شود. این گونه کودکان بیش فعال بی قرارند و توانایی آرام نشستن در یک جا را ندارند. معمولاً دستورات دیگ...