اسکلروز جانبی آمیوتروفیک(ALS)

اسکلروز جانبی آمیوتروفیک(ALS)چیست؟-بیماری پیشرونده عصبی

اسکلروز جانبی آمیوتروفیک(ALS)چیست؟ اسکلروز جانبی آمیوتروفیک(ALS) گروهی از بیماری های عصبی نادر است که عمدتا سلول های عصبی (نورون ها) را که مسئول کنترل حرکت ارادی عضلات ...