اسپینابیفیدا-شکاف ستون فقرات و نخاع کودک

اسپینابیفیدا-شکاف ستون فقرات و نخاع کودک

اسپینابیفیدا (Spina bifida) چیست؟ اسپینابیفیدا زمانی است که ستون فقرات و نخاع کودک به درستی در رحم رشد نمی کند و باعث ایجاد شکاف در ستون فقرات می شود. اسپینابیفیدا نوعی نق...