کاردرمانی در آسیب نخاعی: معرفی 9 وسیله ی کاربردی

  در مطلب توانبخشی در آسیب نخاعی  وسایل کمکی را یکی از موارد لازم برای افزایش استقلال فرد در فعالیت های روزمره ی زندگی دانستیم. حال جالب توجه دیدیم تعدادی از این وسا...