سندرم شوگرن

سندرم شوگرن را بشناسید،اختلال خودایمنی مزمن

سندرم شوگرن سندرم شوگرن یک اختلال مزمن است که باعث تولید ناکافی رطوبت در غدد خاصی از بدن از جمله غدد تولید کننده بزاق و اشک آور می شود.  ریه ها، روده و سایر اندام ها ک...