رگ به رگ شدن یا پیچ خوردگی مفاصل،پارگی رباط

رگ به رگ شدن یا پیچ خوردگی مچ پا، زانو و مچ دست رگ به رگ شدن آسیب هایی است که در آن رباط در مفصل کشیده شده یا پاره می شود.  مکان های رایجی که ممکن است دچار پیچ خوردگی شو...