تاندونیت ساعد

تاندونیت ساعد چیست و چگونه درمان میشود؟

تاندونیت ساعد چیست؟ تاندونیت ساعد التهاب تاندون های ساعد است.  ساعد قسمتی از بازوی شما است که بین مچ دست و آرنج قرار دارد. تاندون ها نوارهای نرم بافت همبند هستند که ...