آرنج گلف بازان

آرنج گلف بازان یا اپیکوندیلیت داخلی چیست؟

آرنج گلف بازان چیست؟ اپیکوندیلیت داخلی نوعی تاندونیت است ، وضعیتی که با التهاب یا سوزش تاندون مشخص می شود.  در مورد اپیکوندیلیت داخلی ، استفاده بیش از حد یا آسیب با...