آرنج تنیس بازان یا اپیکوندیلیت جانبی چیست؟

مقدمه آرنج تنیس بازان هرکسی می تواند آرنج تنیس بازان (اپیکوندیلیت جانبی) داشته باشد ، نه فقط ورزشکاران. حرکات مکرر بازو باعث ضعیف شدن ماهیچه های بازو و پارگی تاندون ...