بیماری پرتس

بیماری پرتس چیست و چگونه تشخیص داده میشود؟

بیماری پرتس بیماری پرتس یک بیماری نادر دوران کودکی است که مفصل ران را تحت تاثیر قرار می دهد. استخوان در قسمت “توپ” (سر استخوان ران) مفصل ران “توپ و سوکت” به دلیل کمبود خ...