افیوژن مفصلی

افیوژن مفصلی چیست و چه خطراتی دارد؟

افیوژن یا آب آوردن مفصلی چیست؟ این بیماری شامل مایع اضافی در داخل یا اطراف مفصل ، معمولاً زانو است. معمولاً آب روی زانو یا مایع روی زانو نامیده می شود ، بیشتر در اثر ...