پارگی رباط صلیبی

پارگی رباط صلیبی یا آسیب ACL را بیشتر بشناسیم

پارگی رباط صلیبی آسیب ACL یک پارگی یا رگ به رگ شدن رباط صلیبی قدامی (ACL) است – یکی از نوارهای بافتی قوی که به اتصال استخوان ران (فمور) به استخوان ساق پا (درشت نی) کمک می کن...