آسیب رباط صلیبی خلفی زانو

آسیب رباط صلیبی خلفی زانو(PCL)،تشخیص و درمان آن

آسیب رباط صلیبی خلفی (PCL) رباط صلیبی خلفی (PCL) پای بالایی شما را به ساق پای شما متصل می کند. اگرچه PCL شما قوی تر و بزرگتر از رباط صلیبی قدامی شما (ACL) است، باز هم ممکن است آ...
پارگی رباط صلیبی

پارگی رباط صلیبی یا آسیب ACL را بیشتر بشناسیم

پارگی رباط صلیبی آسیب ACL یک پارگی یا رگ به رگ شدن رباط صلیبی قدامی (ACL) است – یکی از نوارهای بافتی قوی که به اتصال استخوان ران (فمور) به استخوان ساق پا (درشت نی) کمک می کن...