همی پلژی

همی‌پلژی چیست؟-فلج کامل یک طرف بدن

تعریف همی پلژی همی پلژی وضعیتی است که در اثر آسیب مغزی یا آسیب نخاعی ایجاد می شود و منجر به فلج شدن یک طرف بدن می شود.  این باعث ضعف ، مشکلات در کنترل ماهیچه ها و سفتی...