انگشت چکشی یا آسیب عضلانی و پارگی تاندون

انگشت چکشی انگشت چکشی، یک مشکل رایج برای بازیکنان بیسبال، آسیب به تاندون نوک انگشت شما است. ممکن است متوجه شوید که نتوانید به طور کامل انگشت خود را صاف کنید و ممکن ا...