پارگی رباط جانبی خارجی LCL

رباط جانبی خارجی زانو(LCL)،آسیب و پارگی لیگامان

آسیب و پارگی LCL LCL (رباط جانبی خارجی) یک نوار بافتی حیاتی در قسمت بیرونی زانوی شماست. ورزشکاران بیشتر احتمال دارد آن را پاره کنند و باعث درد زیاد و سایر علائم شود. پارگ...
آسیب رباط صلیبی خلفی زانو

آسیب رباط صلیبی خلفی زانو(PCL)،تشخیص و درمان آن

آسیب رباط صلیبی خلفی (PCL) رباط صلیبی خلفی (PCL) پای بالایی شما را به ساق پای شما متصل می کند. اگرچه PCL شما قوی تر و بزرگتر از رباط صلیبی قدامی شما (ACL) است، باز هم ممکن است آ...
پارگی MCL

پارگی رباط جانبی داخلی زانو(MCL) چگونه رخ میدهد؟

پارگی MCL زانو پارگی MCL یک آسیب شایع زانو است. اغلب برای افرادی اتفاق می افتد که ورزش هایی مانند فوتبال، بسکتبال و اسکی انجام می دهند. پارگی های MCL اغلب بدون جراحی درما...