لکنت زبان چیست؟!

لکنت،یکی از قدیمی ترین مشکلات گفتاری است و برقراری ارتباط زبانی با سرعت مناسب پیوستگی و روانی را دچار مشکل می کند.