کاردرمانی جسمی به کلیه فعالیت‌هایی گفته می‌شود که به صورت هدفمند برای افراد مختلف به ویژه کودکان و سالمندان کم توان و یا ناتوان مورد قرار می‌گیرد.
در این رشته ابتدا میزان ناتوانی فرد بیمار را مورد ارزیابی قرار می‌دهند. پس از آن با تمرینات و حتی کارهای تعریف شده به بهبود مشکلات جسمی و حرکتی وی کمک می‌کنند. همچنین در برخی موارد از کاردرمانی جسمی جهت جلوگیری از ناتوانی بیشتر و پیشگیری ازپیشرفت برخی بیماری‌ها نیز بهره می‌برند.