خدمات بازی‌درمانی با بکارگیری مجموعه‌ای از تکنیک‌ها و ابزار‌های بازی به منظور درمان مشکلات رفتاری دوران کودکی مانند اتیسم، اضطراب، اختلالات یادگیری در بهترین مرکز بازی‌درمانی اصفهان (مرکز کار‌درمانی و گفتار‌درمانی توان‌افزا) ارائه میشود