توانبخشی در ناهنجاری های جسمی(قسمت دوم): تمرینات کاردرمانی در زانوی ضربدری

در قسمت اول توانبخشی در ناهنجاری های جسمی  با زانوی ضربدری و روش های درمان آن آشنا شدیم حال میخواهیم یک سری از تمرینات فیزیکی را برای ببود این عارضه در اینجا معرفی ک...

توانبخشی در ناهنجاری های جسمی(قسمت اول): آشنایی با زانوی ضربدری و روش های درمان آن

زانوی ضربدری چیست؟ زانوی ضربدری عارضه ای ست که در آن زانو ها به اندازه ی غیر طبیعی به همدیگر نزدیک میشوند و حتی به هم مماس میشوند و پاها از هم فاصله گرفته و در یک خط م...