سندرم تونل کارپال،بیماری شایع تاندونی

سندرم تونل کارپال-بیماری شایع تاندون دست

سندرم تونل کارپال چیست؟ سندرم تونل کارپال، که به آن فشرده سازی عصب مدیان نیز گفته می شود ، بیماری است که باعث بی حسی ، گزگز یا ضعف در دست شما می شود. این امر به دلیل فش...