کندرومالاسی(نرمی) کشکک

کندرومالاسی(نرمی) کشکک زانو و عوارض و نشانه های آن

تعریف کندرومالاسی(نرمی) کشکک کندرومالاسی(نرمی) کشکک (CMP) به دلیل تغییرات فیزیکی و بیومکانیکی به درد قدامی زانو گفته می شود. غضروف مفصلی سطح خلفی کشکک با تغییرات دژنر...