آسیب رباط صلیبی خلفی زانو

آسیب رباط صلیبی خلفی زانو(PCL)،تشخیص و درمان آن

آسیب رباط صلیبی خلفی (PCL) رباط صلیبی خلفی (PCL) پای بالایی شما را به ساق پای شما متصل می کند. اگرچه PCL شما قوی تر و بزرگتر از رباط صلیبی قدامی شما (ACL) است، باز هم ممکن است آ...

ارتز چیست؟- کاربرد ارتز یا اسپیلنت در کاردرمانی

وسایل کمکی  در اکثر درمان های توانبخشی جسمی (کاردرمانی و فیزیوتراپی) یک جز مهم از فرایند درمان محسوب میشوند. دو زیر شاخه از این وسایل ارتز ها و پروتز ها هستند که ما د...