توانبخشی در آسیب نخاعی: آشنایی و مداخلات کاردرمانی در SCI

تعریف و طبقه بندی آسیب نخاعی: آسیب نخاعی آسیبی به طناب نخاعی است که در اثر عواملی چون ضربات ناشی از تصادفات و سقوط ها یا آسیب های نفوذی مانند ضربه ی گلوله یا چاقو و دی...