ناتوانی ذهنی کودکان

ناتوانی ذهنی کودکان چه نشانه هایی دارد؟

ناتوانی ذهنی ناتوانی ذهنی (ID) که زمانی عقب ماندگی ذهنی نامیده می شد، با هوش یا توانایی ذهنی کمتر از حد متوسط ​​و فقدان مهارت های لازم برای زندگی روزمره مشخص می شود. ...