هر چیزی که در مورد “سکته مغزی” باید بدانید

سکته مغزی چیست؟ سکته مغزی می تواند به دلیل انسداد یا خونریزی در مغز منجر به کاهش خونرسانی در یک منطقه خاص شود. بدون تأمین اکسیژن تازه خون، بافت آسیب می بیند یا می میر...