تاخیر رشدی در کودکان

تاخیر رشدی در کودکان چه نشانه هایی دارد؟

تاخیر رشد در کودکان خردسال چیست؟ تاخیر رشد زمانی است که کودک شما در یک یا چند زمینه رشد عاطفی، ذهنی یا فیزیکی از همسالان خود عقب است. اگر فرزند شما به تأخیر افتاده اس...