اسکلرودرمی(scleroderma)

اسکلرودرمی(scleroderma)-بیماری خودایمنی مزمن پوست

اسکلرودرمی(scleroderma) چیست؟ اسکلرودرمی(scleroderma) یک بیماری خودایمن مزمن ، اگرچه نادر است که در آن بافت طبیعی با بافت فیبری متراکم و ضخیم جایگزین می شود. به طور معمول ، سیس...