اسپوندیلوز گردن

اسپوندیلوز گردن یا بیماری تخریبی ستون مهره‌ها

اسپوندیلوز مهره های گردن اسپوندیلوز گردن ، فرسایش طبیعی غضروف ، دیسک ها ، رباط ها و استخوان های گردن است. علائم اصلی شامل گردن درد یا سفتی است.  فیزیوتراپی ؛کاردرما...