کار درمانی فلج ارب در کودکان

فلج ارب چیست؟ فلج ارب، یا فلج شبکه بازویی، اغلب نتیجه زایمان دشوار است، زمانی که گردن نوزاد در طول فرآیند زایمان کشیده می‌شود. آسیب های فلج ارب چیست؟  آسیب ناشی از ف...