گفتار درمانگر کلینیک توان افزا


-کارشناس ارشد گفتاردرمانی
دانشگاه اصفهان-ارائه و نگارش مقالات متعدد علمی در مجلات داخلی و بین المللی
-ثبت اختراع با عنوان”سوپاپ گفتاری بیماران تراکئوستومی”با شماره ثبت اختراع ۹۸۷۰۵
-. گفتاردرمانگر مرکز توانبخشی و نگهداری کودکان کم توان ذهنی مهر ( نجف آباد )

زیر نظر بهزیستی گفتار درمانگر بخش ویزیت در منزل مددجویان سازمان بهزیستی نجف آباد گفتاردرمانگر ۔

کلینیک گفتاردرمانی و کاردرمانی همگام ( خمینی شهر ) گفتاردرمانگر ۔ کلینیک شبانه روزی خانواده ( نجف آباد ) گفتاردرمانگر ۔

کلینیک گفتاردرمانی و کاردرمانی توان افزا ( اصفهان).

نماینده شورای پژوهشی و سرپرست پژوهشی کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ۱۳۹۸