گفتار درمانگر کلینیک توان افزا


کارشناسی گفتاردرمانی دانشگاه علوم پزشکی اراک
سابقه فعالیت در اموزش و پرورش استثنایی (مرکز معلولان جسمی حرکتی دکتر نفیسی) ،
مرکز بهزیستی طلوع دولت اباد ،
مرکز مشاوره آسمان شاهین شهر.
شاغل در کلینیک روانشناسی آویسا و کلینیک توانبخشی توان افزا.
مولف کتاب مشاوره و تغذیه در
کودکان شکاف لب و کام.