مشاور کودک و بازی درمانگر کلینیک توان افزا


۱.کارشناس ارشد روان شناسی از دانشگاه خمینی شهر ،
۲.عضو سازمان نظام روان شناسی
۳.مرکز مشاوره آوای مهر، مرکز معلولان ذهنی شکیبا، مرکز اتیسم یاوران ،

مدرسه اتیسم دریا، مرکز کودکان بی سرپرست خانه آرمان ، انجمن صرع مسیح اصفهان، مدرسه فصلی