کیفوز(Kyphosis)

کیفوز(Kyphosis) یا گوژپشتی چیست؟ -قوز ستون فقرات

کیفوز(Kyphosis) یا گوژپشتی،بررسی اجمالی کیفوز(Kyphosis) انحنای ستون فقرات است که باعث می شود قسمت بالای پشت گردتر از حالت طبیعی باشد. هرکسی تا حدی در ستون فقرات خود انحنا دا...