کیست بیکر

کیست بیکر چگونه به زانو آسیب می رساند؟

کیست بیکر در یک نگاه کیست بیکر توده یا کیسه های پر از مایع است که در پشت زانو ایجاد می شود.  این وضعیت می تواند ناشی از آسیب زانو یا شرایطی مانند آرتریت باشد.  اگر کیس...