خام حرکتی

خام حرکتی یا کلامزی چه نشانه هایی دارد؟

خام حرکتی یا دست و پا چلفتی اگر اغلب به اثاثیه برخورد کنید یا چیزهایی را رها کنید، ممکن است خودتان را دست و پا چلفتی تصور کنید. خام حرکتی به عنوان هماهنگی، حرکت یا عم...