آتروفی عضلانی نخاع(SMA)-بیماری ژنتیکی کودکان

آتروفی عضلانی نخاع(SMA)چیست؟ آتروفی عضلانی نخاع(SMA) اغلب،نوزادان و کودکان را تحت تأثیر قرار می دهد و استفاده از عضلات را برای آنها سخت می کند. وقتی کودک شما SMA دارد ، تج...