آسیب رباط صلیبی خلفی زانو

آسیب رباط صلیبی خلفی زانو(PCL)،تشخیص و درمان آن

آسیب رباط صلیبی خلفی (PCL) رباط صلیبی خلفی (PCL) پای بالایی شما را به ساق پای شما متصل می کند. اگرچه PCL شما قوی تر و بزرگتر از رباط صلیبی قدامی شما (ACL) است، باز هم ممکن است آ...
پارگی MCL

پارگی رباط جانبی داخلی زانو(MCL) چگونه رخ میدهد؟

پارگی MCL زانو پارگی MCL یک آسیب شایع زانو است. اغلب برای افرادی اتفاق می افتد که ورزش هایی مانند فوتبال، بسکتبال و اسکی انجام می دهند. پارگی های MCL اغلب بدون جراحی درما...

رگ به رگ شدن یا پیچ خوردگی مفاصل،پارگی رباط

رگ به رگ شدن یا پیچ خوردگی مچ پا، زانو و مچ دست رگ به رگ شدن آسیب هایی است که در آن رباط در مفصل کشیده شده یا پاره می شود.  مکان های رایجی که ممکن است دچار پیچ خوردگی شو...