نوروفیبروماتوز(NF)

نوروفیبروماتوز(NF) چیست؟

نوروفیبروماتوز(NF) چیست؟ نوروفیبروماتوز(NF) یک اختلال پزشکی واحد نیست بلکه به سه بیماری مختلف اشاره دارد که شامل ایجاد تومورهایی است که ممکن است بر روی مغز ، نخاع و اع...