نشانگان توره(TS) چیست؟

نشانگان توره(TS) چیست؟-اختلال عصبی تیک(TIC)

نشانگان(سندرم) توره چیست؟ سندرم توره (TS) نوعی اختلال عصبی است که با حرکات ناگهانی ، تکراری ، سریع و ناخواسته یا صداهای صوتی به نام تیک(TIC) مشخص می شود. TS یکی از گروه اخت...