میلیت عرضی-التهاب نخاعی

میلیت عرضی نخاع-التهاب نخاع و سیستم اعصاب مرکزی

میلیت عرضی چیست؟ میلیت عرضی (Transverse Myelitis) نوعی التهاب نخاعی است ، بخشی از سیستم عصبی مرکزی که تکانه هایی را از مغز به اعصاب بدن می فرستد.  نخاع همچنین اطلاعات حسی را ب...