مننژیت(Meningitis)

مننژیت(Meningitis) و انواع آن را بشناسید

مننژیت(Meningitis) چیست؟ مننژیت التهاب مننژ است. مننژ سه غشاء را که تحت پوشش هستند مغز و طناب نخاعی . مننژیت می تواند در صورت آلوده شدن مایعات اطراف مننژ رخ دهد. شایعترین ع...