توانبخشی در ناهنجاری های جسمی(قسمت سوم): کایفوز یا قوز چیست؟

کایفوز یا قوز عارضه ای است که ممکن است برای هر کدام از ما زنگ خطر خود را به صدا در آورده باشد. بسیار یاز افراد جامعه به دلیل وضعیت های بد نشستن یا دلایل دیگر به این عار...