شکستگی استرسی استخوان چگونه رخ میدهد؟

شکستگی استرس شکستگی استرسی یک ترک بسیار کوچک در استخوان است. این می تواند از ضربه های مکرر اتفاق بیفتد و معمولاً در ورزشکاران – به ویژه دوندگان مسافت طولانی – دیده می...