توانبخشی در ناهنجاری های جسمی(قسمت دوم): تمرینات کاردرمانی در زانوی ضربدری

در قسمت اول توانبخشی در ناهنجاری های جسمی  با زانوی ضربدری و روش های درمان آن آشنا شدیم حال میخواهیم یک سری از تمرینات فیزیکی را برای ببود این عارضه در اینجا معرفی ک...