اسپوندیلولیز

اسپوندیلولیز یا مهره کافت چیست؟-نقص ستون مهره‌ها

اسپوندیلولیز اسپوندیلولیز زمانی اتفاق می افتد که مشکلی در ستون فقرات باعث ترک یا شکستگی کوچکی بین دو مهره (استخوان های ستون فقرات) شود. اسپوندیلولیز باعث کمردرد می ...